מוצג 4 הכנת השאלון לבדיקת החוללות העצמית של ילדים לכתיבה מותאמת לנמען ‭"כ)‬ץ, ‭,2001‬ נספח ‭,5‬ עמ' ‭(22‬