‭'ז 3.2‬רום בל. שם מאת המחבר ‭.)1994(‬ צילום: הרמן סורגלוס.