‭2.2‬ ברוס נאומן. הסתובבות מעלה מטה ‭)1969(‬ צילום מווידאו.