פרק 4: התמודדות של מרצים במכללה עם תמורות ושינויים כפי שהיא נבנית במטלה של הפקת מטפורות

עירית קופפרברג וגילה רוסו-צימט מבוא בפרק זה נתמקד בהתמודדות של מרצי המכללה עם תמורות ושינויים כפי שהיא נבנתה בשתי מטלות של הפקת מטפורות , שהן כלי שכיח בחקר החינוך ובהכשרת מורים . ( Wan , 2011 ) נתמקד במיוחד במטפורות שהופקו בשאלון כמותי שנשלח לחברי הסגל בדואר אלקטרוני . מטפורה קונספטואלית ומטפורה לשונית המסגרת התאורטית שבהשראתה התבצע המחקר כוללת את ההנחה המרכזית של הפסיכולוגיה הדיסקורסיבית . ( Hepburn & Wiggins , 2007 ) לפי הנחה זו , אפשר לחקור את החיים המנטליים של בני אדם מתוך השיח האינטראקטיבי שהם מפיקים מבלי להסתמך על הנחות תאורטיות או על מודלים קודמים . הנחה זו אפשרה לנו לחקור כיצד המרצים במכללה שהפיקו מטפורות בתגובה למטלות המטפוריות שהוטלו עליהם ביטאו את ההתמודדות שלהם עם שינויים ( קופפרברג וורדי-ראט , . ( 2012 המטפורה הייתה הנתון המרכזי שאפשר לנו לחקור את ממד ההתמודדות של מכשירי המורים . בהמשך נציג שתי גישות לחקר המטפורה , שכל אחת מציעה הגדרה ייחודית של המטפורה : הגישה המדגישה שמטפורה היא מבנה קונספטואלי ( Lakoff & Johnson , 1980 ) והגישה הרואה במטפורה מבנה לשוני . ( Pragglejaz Gr...  אל הספר
מכון מופ"ת