סיפורן של מורות מובילות במתמטיקה: מפרחי הוראה לעמדות מפתח

דורית פטקין ודבורה גסר תקציר במחקר זה מובא סיפורן של שלוש מורות למתמטיקה בבית הספר היסודי שבאו מרקע סוציו-אקונומי שונה , אבל הן בעלות מאפייני כניסה דומים ללימודים במכללה להכשרת מורים . הן בחרו בהוראה כבחירה ראשונה ויחידה וכמקצוע מועדף בחיים . שלושתן השתלבו במערכת החינוך עם תום לימודיהן , וכעבור זמן קצר ( פחות משלוש שנים ) החלו למלא תפקידי מפתח בשדה החינוכי בנוסף לעבודת ההוראה שלהן בכיתה . מטרת המחקר הייתה לזהות מאפיינים ייחודיים אצל מורות בוגרות המכללה שנמצאות בתהליך מואץ של התקדמות מקצועית . מתוך הסיפורים עולה כי ההתייחסות לדיסציפלינה ( אהבת המקצוע , הרצון ללמוד אותו , ( הרצון להשפיע על המתרחש במערכת , משתנים אישיותיים וההקשר הבית-ספרי ( דהיינו מאפייני בית הספר המסוים שבו השתלבו כמורות ) הם גורמים מרכזיים ומשמעותיים להתקדמות המקצועית של המורות . רקע תאורטי בשנים האחרונות מופנית אצבע מאשימה כלפי הכשרת המורים , שצריכה להוכיח את נחיצותה , את תרומתה ואת חיוניותה למערכת החינוך ולפיתוח הפרופסיונלי של כל מקצוע בהוראה . ( Anderson & Olsen , 2006 ) מרבים לדבר על נשירה ועל איכות מורים שאינה עומ...  אל הספר
מכון מופ"ת