כיצד תופסים סטודנטים המתכשרים להוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי את דימוים המקצועי?

נילי מנדלסון תקציר מאמר זה מתמקד באופן שבו מתכשרים להוראת מתמטיקה משתי מכללות בארץ זיהו , תיארו ופירשו את דימוים המקצועי . התהליך שבו התבקשו המשתתפים להשוות בין תפקידם כמורים למתמטיקה לבין מקצועות אחרים , אפשר להם לפתח תהליכי בוננות פנימית ( רפלקציה ) על מקצוע ההוראה ועל עצמם כמורים עתידיים . באמצעות חשיפה לעולם הדימויים שלהם והכרת המקורות שמהם נבנים ומתעצבים דימויים אלה , ניתנה להם הזדמנות להשקיף על בחירותיהם השונות מתוך עמדה ביקורתית והשוואתית . בדיקת הדימוי המקצועי נעשתה באמצעות כלי המבוסס על סדרה של שבע תמונות מטפוריות . כלי זה אפשר לקבל מידע עשיר על הדימוי המקצועי של המשתתפים . תרומתן העיקרית של התמונות היא בחידוש שהן מציגות : קונקרטיזציה של מטפורות והקבלתן למקצועות . ייחודן הוא בכך שהן מאפשרות " מרחב מבוקר" של דימויים לתיאור מקצועם של המורים . תהליך הבחירה והדחייה של התמונות , כמו גם הבחירה החלופית , אפשר למשתתפים לחדד את ההבחנות שלהם ביחס לתפקידם כמורים עתידיים למתמטיקה . הבחירה הדומיננטית בדמות ה"מטפל , " כמו גם דחייה גורפת של דמויות ה"מאלף" ו ה"שופט , " מעידות על המרכזיות של נ...  אל הספר
מכון מופ"ת