תרשים ‭:2‬ שליטה )באחוזים( ברמות חשיבה על פי תאוריית ואן הילה