לוח ‭:3‬ ממוצע הציונים הגולמיים בכל רמה )טווח ‭)5-0‬ וסטיות התקן בכל אחד מהנושאים