לוח ‭:2‬ ממוצע הציונים הגולמיים )באחוזים( וסטיות התקן בחלוקה לשלושה נושאים