לוח ‭:1‬ ממוצע הציונים הגולמיים )באחוזים( וסטיות התקן בשאלון ואן הילה