רשימת הקיצורים וביבליוגרפיה

חיבורי הרשז"א וליקוטים מרוכזים של כתביו ופסקיו אוירבך , כרם שלמה אוירבך , שלמה זלמן , כרם שלמה , ירושלים תשנ"ז . אוירבך , מאורי אש אוירבך , שלמה זלמן , מאורי אש , ירושלים תרצ"ה . אוירבך , מנחת שלמה , אוירבך , שלמה זלמן , מנחת שלמה – תנינא , ירושלים תש . "ס תנינא אוירבך , מנחת שלמה אוירבך , שלמה זלמן , מנחת שלמה , א-ג , ירושלים תשמ"ו . אוירבך , מעדני ארץ , אוירבך , שלמה זלמן , מעדני ארץ – שביעית , ירושלים תש"ד . שביעית אוירבך , מעדני ארץ , אוירבך , שלמה זלמן , מעדני ארץ – תרומות ומעשרות , ירושלים תרומות תשל"ג . אוירבך , סדר הפסח אוירבך , שלמה זלמן ( לורינץ יצחק , עורך , ( סדר הפסח , ירושלים תשנ"ז . אוירבך , קובץ מאמרים אוירבך , שלמה זלמן , קובץ מאמרים בענייני חשמל , ירושלים תשל"ח . ברונשטיין , הגדה ברונשטיין , ישראל יוסף ( עורך , ( הגדה של פסח ... ועליהם .. פסקי הלכה ומנהגים ממרן ... רבי שלמה זלמן אוירבך , ירושלים תשס"ד . היימן , מנח"ש , שביעית היימן , עופר שמאי ואחרים ( עורכים , ( מנחת שלמה – שביעית , ירושלים תשס"א . טרגר ואוירבך , הליכות טרגר , יצחק ואויערבאך , אהרן ( עורכים , ( הליכו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן