נספח – תשובה בנושא ציון יום טוב שני בעיר אילת

מ 6 / 3 / אל הד"כ גאון ישראל מרן י . א . הלוי הרצוג שליט"א הטוב ישגא סלה ולמע"כ הגאון המפורסם מוהרל"מ טוקצ'ינסקי שליט"א אחרי תת שלו' כמשפט . הנני כותב בזה דברים אחדים בנוגע לדין יו"ט שני של גלות ב"אילת" וכדומה , שגם אנכי הקטן נתבקשתי לחוות דעתי בעניה בזה . והנה בתחלה נ"ל להקדים דכיון שכללא הוא דבכל ספיקא דמנהגא מוקמינן אדין תורה ה"נ אית לן למימר גם לענין ספק יו"ט שני בזה"ז כיון שבקיאין בקביעא דירחא ורק תקנת חכמים היא לבני חו"ל שיזהרו במנהג אבותיהם שבידיהם , ובפרט דלא שייך כלל להחמיר בזה מספק כיון שכנגד זה יש חשש של כמה תפלות וברכות לבטלה וגם בטול מצות תפלין דאורייתא ועוד , ואף להגאונים שסוברים דתקנת יו"ט שני לבני חו"ל נביאים הראשונים תיקנוה ויש מהם אומרים , שמשה רבנו ויהושע בן נון תיקנוה , אפי"ה מסתבר דבמקום ספק יש לנו לילך אחר דין התורה ולעשות יו"ט רק יום אחד בלבד . ומה שכתב רבנו ז"ל בחבורו ובתשו' ט' " ע"ג שכל מקום שלא יתבאר אצלנו ביאור שאין ספק בו שהיו השלוחין באין אליהם יתחייבו עשות ב' ימים טובים" דמבואר שבמקום ספק יש לנהוג ב' ימים , היינו מפני שסובר דיש לנו לילך אחר רוב העולם שלא ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן