(2) המפריש תרומות ומעשרות ואינו מבין את משמעות פעולותיו

מושג הכוונה בשעת עשיית מעשה מצוי במשפט הכללי רק בדין הפלילי ; אחד מהיסודות המרכיבים את העברה הפלילית הוא היסוד הנפשי , ( Mens Rea ) כלומר הכוונה . מושג זה מבטא עמדה נפשית חיובית כלפי כל אחד ממרכיבי היסוד הפיסי שבעברה : 465 זוהר ושגיא , מעגלי זהות , עמ' . 199-188 466 בקצרה , ללא התייחסות לעברות של אחריות קפידה , ראה : קדמי , הדין בפלילים , א"ח , 'עמ ; 109-135 פלר , יסודות בדיני עונשין , ח"א , עמ' 487-655 ( במספור התחתון (; דייקן , דיני עונשין , ג , עמ' . 461-750 ההתנהגות , הנסיבות והתוצאה . הכוונה היא אפוא : מודעות לטיב ההתנהגות , ידיעת הנסיבות , צפייה מראש של אפשרות התרחשות התוצאה ורצון לקיום תוצאה זו . נמצא , כי לאותו מעשה ולאותה תוצאה , כמוות למשל , יכול להיות אישום פלילי שונה . אם היסוד הנפשי היה קלוש , לא הייתה שימת לב במקום שבו היא הייתה דרושה לפי אמת המידה של האדם הסביר , יואשם ההורג ברשלנות ; ואם הייתה זו רשלנות פושעת מצדו האישום יהיה הריגה ; ואם הייתה כאן כוונה תחילה וההורג חפץ במות הקורבן , תהיה זו אשמת רצח . באחת : קנה המידה במשפט הפלילי איננו רק התוצאה , ( Actus Reus ) כי אם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן