(4) דיון – אתיקה רפואית

סקרנו לעיל מספר תשובות שכתב הרשז"א בתחום האתיקה הרפואית . כפי שהראינו , נושא זה הוא אחד מהתחומים שהתפתחו בעקבות ההתקדמות המשמעותית של מדע הרפואה והציוד הטכנולוגי בעידן המודרני – שילוב שני אלה אפשר מחד גיסא את הארכת חייהם של מטופלים רבים , ברם מאידך גיסא העלה לדיון שאלות סבוכות בביו אתיקה . פוסקים רבים פשוט בחרו להתעלם מההתמודדות המסובכת בנושא זה , ואילו הרשז"א נענה לאתגר והכניס את ראשו ורובו בסוגיות קשות אלה , כמו בנושא החשמל , והיה אחד משלושת עמודי ההוראה בתחום ההלכה והרפואה . מניתוח שלוש הסוגיות שהובאו לעיל – קביעת רגע המוות , האוטונומיה של החולה והזרעה מלאכותית – עולה כי מעבר לנכונות להתמודד עם השאלות הקשות הרשז"א אימץ גישות ביו אתיות מודרניות , כגון האוטונומיה של החולה אך מעל הכול מתנוססת המגמה ההומניסטית בהכרעותיו ההלכתיות . ונתחיל דווקא בעקרון האוטונומיה של החולה שהרשז"א אימץ , על אף , ולמרות , הגישה הפטרנליסטית ההלכתית הקלסית . במקרים כגון אלה שעומדות זו מול זו הגישה ההלכתית המסורתית וכנגדה חיי האדם או איכות חייו , ביכר הרשז"א באומץ את האחרונה , כפי שכבר הראינו , ועל כן התיר לחו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן