(3) הזרעה מלאכותית

הזרעה מלאכותית היא פעולה רפואית שמתבצעת בה החדרת זרע בהזרקה לנרתיקה או לרחמה של האישה , ללא קיום יחסי מין . כבר משנות הארבעים של המאה העשרים 371 אוירבך , מנחת שלמה , ח"א , סי' צא אות כד ; הלפרין , ספר אסיא , ג , עמ' ; 323-324 אוירבך , שולחן שלמה , ערכי רפואה , ח"ב , עמ' כא . 372 על פי הרדב"ז , המגן אברהם והיעב"ץ שהובאו לעיל , ליד ציון הערה . 365 373 אליהו , התורה המשמחת , 'עמ , 90-91 עדותו של הד"ר יוחנן שטסמן . 374 לסקירה כללית של הנושא ראה : אנציקלופדיה של ביו אתיקה , ד , עמ' 2262 ואילך , 2309 ואילך ; נעשו בהצלחה ניסיונות של הפריה כזו בנשים שהתקשו להרות בצורה טבעית , מסיבות שונות . ישנן מספר שיטות בשימוש בזרע בהפריה מלאכותית מסוג זה : שימוש בזרע של הבעל ; שימוש בזרע של תורם זר ; עירוב זרע הבעל בזרע של תורם . על פי ההלכה ישנו עוד חילוק והוא , שימוש בזרע של תורם יהודי או שימוש בזרע של תורם נכרי . לכל הדעות ישנו איסור בהזרעה מלאכותית לאשת איש מתורם יהודי שאינו בעלה . ישנם פוסקים הסבורים שזהו איסור מן התורה , שמקורו בפסוק ' ואל אשת עמיתך  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן