ד. דיון – היחס לשלטון

אם ננסה להגדיר את גישתו של הרשז"א כלפי השלטון במדינת ישראל , נתקל במעין מבוכה ; אין לו אמנם אמירות ברורות ומנוסחות בסוגיה זו , אך מתשובותיו ומפסקיו ניתן לראות משהו על יחסו . ברור מהדוגמאות שהבאנו שהרשז"א לא ראה במדינה השוכנת 184 דבליצקי , שם ; שטרנבוך , מועדים וזמנים , ח"ה , סי' שמח הע' ב ; הרב סולובייצ'יק – דעתו הובאה על ידי תלמידו הרב שכטר , קריעה על ערי יהודה בזמן הזה , עמ' קפב . 185 אוירבך , מנחת שלמה , ח"א , סי' עג . הדברים נכתבו ופורסמו גם בספרו של הרב שפירא , הר הקודש , פנים מסבירות , עמ' כו . 186 דברים ז . א-ה בארץ ישראל תוצאה של ' מעשה שטן' כפי שטען הרבי מסאטמר , ברם לא ברור כלל אם הוא ראה במדינה דבר ' פרווה , ' ללא שום משמעות תאולוגית , כשיטת רוב מניינו של הציבור החרדי , או שמא יש למדינה משמעות תאולוגית , כגישת הרב קוק ובני חוגו . ספק זה נובע מן הסתירות לכאורה בגישת הרשז"א ובפסקיו . מחד גיסא הוא ראה בשלטון המדינה ' מלכות ישראל , ' כזו שיש לה סמכות הלכתית לקבוע את גבולות ארץ ישראל , על כל המשמעויות הנלוות לקביעה . דוגמה לכך ראינו שעל פי השלטון נכריע היכן יציינו יום טוב שני של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן