ג. דין קריעה על ירושלים בימינו

חלק מביטוי תחושת האבלות בהלכה היהודית הוא קריעת הבגד על ידי האבלים . ההלכה הרחיבה את הלכות הקריעה מעבר לאבלות על אדם קרוב שנפטר , וקבעה שיש לקרוע גם על שמועות רעות או אירועים קשים שפקדו את עם ישראל במשך הדורות , ובין היתר ישנה חובת קריעה על חורבן העיר ירושלים ובית המקדש : ואלו קרעין שאין מתאחין ... ועל שמועות הרעות , ועל ברכת השם , ועל ספר תורה שנשרף , ועל ערי יהודה , ועל המקדש , ועל ירושלים ... ערי יהודה מנלן ? דכתיב ( ירמיהו מא ה ) ויבאו אנשים משכם משלו ומשמרון שמנים איש מגלחי זקן וקרעי בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית ה' וגו ... ' הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר : ( ישעיהו סד ט ) ערי קודשך היו מדבר , וקורע . ירושלים בחורבנה אומר : ( ישעיהו סד ט ) ציון מדבר הייתה ירושלים שממה , וקורע . בית המקדש בחורבנו אומר ( ישעיהו סד י ) בית קדשנו ותפארתנו אשר היללוך אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה , וקורע . 175 הלכות אלה מפורטות בתלמוד הבבלי במסכת מועד קטן כד -א"עכו ע"ב ; רמב"ם , הל' אבל פ"ח ; טושו"ע , יו"ד סי' שמ . 176 מועד קטן כו ע"א . וכן פסק הרמב"ם , הל' תעניות פ"ה הט-ז"הי"...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן