א. החילוני בימינו אינו 'תינוק שנשבה'

כבר הובא לעיל שרוב מניינו ורוב בניינו של הציבור האורתודוקסי בעת החדשה ראה לנכון ללמד זכות על היהודי החילוני שסטה מדרך ההלכה הנורמטיבית ופנה מבחינתו לתרבות זרה , בהגדירו אותה ' עגלה ריקה . ' טיעון אחר שמלמד זכות על היהודי החילוני בן זמננו הוא שהלה מוגדר ' תינוק שנשבה לבין העכו . "ם' בדרך זו נמנעו מלהגדיר את 47 אלא אם כן נמצא הגדרה שונה בשל שינוי נסיבות , כמו 'תינוק שנשבה ; ' וראה להלן . 48 זוהר ושגיא , מעגלי זהות יהודית , עמ' . 114-88 49 על נושא זה ראה בשינויים קלים משיח , יחסו של א"הרשז לחילוני המודרני . 50 ראה : ת"שו בנין ציון החדשות , 'סי כג ; אגרות ה"הראי , א"ח , 'עמ קעא-קע ; ת"שו הר צבי , ד"חיו 'סי יט ; חזון איש , ד"יו 'סי ב-א . לסיכום וניתוח שיטתו ראה : בראון , החזון איש , 'עמ ; 361-386 אגרות משה , או"ח , ח"ד , סי' כא אות ו ; שם , אבה"ע , ח"א , סי' פב , סוף ענף יא ; שם , אבה"ע , ח"ד , סי' לב אות ז ; יביע אומר , ח"ו , או"ח , סי' טו ; שם , ח"ז , אבה"ע , סי' א ; שם , ח"ח , יו"ד , סי' כא ; ליפשיץ , תינוק שנשבה החילוני כגוי או כרשע גמור , ובכך אפשרו חיים משותפים עמו , או לפחות חיים לצד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן