ג. פסיקה תכליתית־ערכית

אף על פי שחלק ניכר ממחקר זה עוסק בשאלות אשר בתשובות עליהן הפעיל הרשז"א שיקול דעת ושימוש בטיעונים תכליתיים ערכיים , בחרנו עתה להדגים מספר תשובות שאין בהן לכאורה קושי הלכתי פורמלי , ובכל זאת פסק הרשז"א בהן לחומרה . את ההכרעות הללו הוא הכריע תוך הפעלת שיקול חוץ הלכתי ערכי או טלאולוגי , שאותו הוא הציב בהתמודדותו לפי השקפת עולמו . בהמשך הדברים נתמודד עם סתירה זו בדרכו ההלכתית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן