(2) היצמדות למילים ולמנהגים – חילול מעשר שני על סוכר

כבר עסקנו לעיל בסוגיית חילול מעשר שני על מעות ראשונות , וכאן נוסיף כי קיימת אפשרות נוספת לחלל את פירות הטבל : במקום על מעות , על פירות שיש בהם שווה פרוטה , והתוצאה תהיה זהה . ברור עם זאת כי כשם שאת הפרוטה יש להשמיד , שהרי יש 114 ראה פרק ראשון סעיף : 1 תפיסת המנהג , עמ' , 19 שם לשיטת הרשז"א המנהג הוא כלי הלכתי חזק ביותר , וגם כאן הוא ממשיך בדרך זו . 115 ראה בפרק ראשון סעיף : 1 תפיסת המנהג , עמ' . 19 בה קדושה כעת , כך הוא הדין בפירות שחוללו עליהם פירות הטבל . וכך נפסק בשולחן ערוך : בזמן הזה , אם רצה לפדות מעשר שני שווה מנה בפרוטה , לכתחילה , פודה ומשליך הפרוטה לים הגדול ; אבל לשאר נהרות צריך לשחקה תחלה . וכן אם חילל ( פירוש אם עשאו חולין על ידי פדיון ) מעשר שווה מנה על שווה פרוטה מפירות אחרות , הרי זה מחולל , ושורף את הפירות שחילל עליהם , כדי שלא יהיו תקלה לאחרים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן