א. שיחה עם אדם המרכיב מכשיר שמיעה בשבת

מכשיר השמיעה לאנשים כבדי שמיעה הוא רמקול קטן המונח בתוך אוזנו של המשתמש , וכך הוא יכול לשמוע כאחד האדם , ככל שניתן . פוסקי הדור האחרון נתנו דעתם למכשיר זה במספר היבטים , הן בשימוש בו בשבת הן לדברים שבקדושה וקיום המצוות בעזרתו . לאיסור הדיבור בשבת ברמקול ישנם טעמים שונים , כדלהלן : 201 בנושא זה עסקו רבים ונציין אך מקצתם : אגרות משה , או"ח ח"ד , סי' פה ; ציץ אליעזר , ח"ו , סי' ו , ח"ז סי' יא , ח"ט סי' כא ; מנחת יצחק , ח"ח סי' לז , ח"ב סי' קיב , ח"ג סי' מא ; פוסק , הלל אומר , סי' ריט ; יביע אומר , ח"א סי' יט אות יט ; ברייש , חלקת יעקב , ח"ג סי' קפו ; אוירבך , מנחת שלמה , ח"א סי' ט אות ב , ח"ב סי' יז , יח ; אנציקלופדיה תלמודית , יח , עמ' תשכז-תשלד ; רוזן , מיקרופון ורמקול ; וראה תחומין טז ( תשנ , ( "ה עמ' , 21-23 מהרשז"א על קיום מצוות שמיעה באמצעות הרדיו , למשל קריאת מגילת אסתר . 202 לא אכנס כאן לדיון בחשמל בשבת – זהו נושא רחב שיידון בהמשך הספר עת אעסוק בהתמודדות שבין ההלכה והמודרנה . . 1 מלאכת הבערה – יש פוסקים שסברו שכל מילה ומילה יוצרת ניצוצות במכשיר . . 2 ' מוליד זרם , ' בונה , מתקן מנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן