ה. חתן דומה למלך

בימינו , טקס הנישואים הנערך תחת החופה כולל שני שלבים , אירוסין ונישואין . את חלק האירוסין מתחילים בברכת הגפן על כוס יין , ולאחר מכן מברכים את ברכת האירוסין ' ברוך אתה ... וצוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות ... ברוך אתה ה' מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין ; ' המקור לברכה זו נלמד מן הפסוק ' ויברכו את רבקה . ' אמנם יש שראו בלימוד זה מן הפסוק אסמכתא בלבד , שהרי פשוטו של מקרא אינו עוסק בברכת האירוסין , אך היו שסברו שאכן לימוד גמור הוא . מחלוקת נוספת בעניין ברכה זו היא אם היא מסוג ברכת המצוות או ברכת שבח והודיה לה , ' ולהלן נדון בנפקא מינה להלכה של מחלוקת זו . 133 ראה : אנציקלופדיה תלמודית , ח"ד , עמ' תרלא-תרנא ; אוצר הפוסקים , סי' לד , סב ; אדלר , נשואים כהלכתם , עמ' רנח-רעז ; סולובייצ'יק , פרח מטה אהרון , עמ' ; 96-97 וילהלם , שהשמחה במעונו , עמ' לט-מו ; יוסף , ילקוט יוסף , שובע שמחות , ח"א , עמ' פ-קסו ; גוטל , ברכת חתנים . 134 מסכת סופרים פי"ט הי"א ; מסכת כלה רבתי פ"א ; רמב"ם הל' אישות פ"י הל"ד ; טור ושו"ע אבה"ע , סי' סב סעיף א . 135 כתובות ז ע"ב ; שו"ע , אבה"ע , סי' לד סעיף א . 136 ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן