א. אגדה והלכה

המחקר העוסק בשילוב מקורות האגדה בספרות ההלכה בימי הביניים מתמקד בעיקר באירועי מסעות הצלב במאה הי"א באירופה . בפני היהודים הועמדו שתי אפשרויות : המרת הדת לנצרות או מוות בידי הצלבנים . אך רבים בחרו שלא להיענות לאף אחת מהאפשרויות הללו , אלא העדיפו להתאבד ואף לרצוח את בני משפחתם עוד לפני בוא הנוצרים . תופעה ייחודית זו אף כונתה 'מוות על קידוש השם . ' חיים סולובייצ'יק עסק בסוגיות אלה של התאבדות ורצח בני המשפחה על קידוש השם בזמן מסעות הצלב , ולשיטתו לא הייתה כל הצדקה הלכתית למעשים הללו . לפיכך , לא זו בלבד שאין לתאר את המתאבדים כקדושים , אלא שיש לראות בהם רוצחים שאף אינם ראויים לקבורה כלל ; ואם קוברים אותם יש לקוברם בקצה בית הקברות , ליד הפושעים הנתעבים ביותר , ואולי אף מעבר לגדר . אולם לשיטתו , חכמי אשכנז מבעלי התוספות 76 לסקירה בנושא ראה גוטל , חדשים גם ישנים , עמ' . 246-225 77 אזכיר רק מעט מן המחקר העוסק בנושא זה : עסיס , יהודים מול הצלב ; בער , גזירת ו"תתנ , 'עמ ; 126-140 בער , גזירות אשכנז , עמ' א-ז ; שפיגל , מפתגמי העקידה , עמ' רסח-רפז ; כץ , בין תתנ"ו "ח-ת"טלת ; כץ , בין יהודים לגויים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן