תוכן העניינים

תודות 7 מבוא 9 קיצור תולדות חייו של הרשז ; 10 "א מטא הלכה ; 11 בחירת המקורות למחקר ; 12 מתודולוגיה ומבנה כללי 15 פרק ראשון : מקורות הסמכות ההלכתית – מסורת ואוטונומיה 17 . 1 תפיסת המנהג ; 19 א . עשיית סלט ביצים בשמן , בשבת ; 22 ב . חילול מעשר שני שאין בו שווה פרוטה על מעות הראשונות ; 24 ג . סיכוך סוכה ב'בלאפונים' ; 26 ד . דיון – תפיסת המנהג . 2 ; 29 אגדה וקבלה ; 32 א . אגדה והלכה ; 33 ב . הלכה , קבלה ופילוסופיה ; 38 ג . אגדה והלכה אצל הרשז ; 42 "א ד . נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים ; 42 ה . חתן דומה למלך ; 45 ו . הילוך כוהנים בשטח בית קברות של צדיקים ; 48 ז . קבלה והלכה אצל הרשז ; 50 "א ח . דיון – אגדה וקבלה . 3 ; 54 הסברא ; 56 א . שיחה עם אדם המרכיב מכשיר שמיעה בשבת ; 61 ב . חתן שפירסה כלתו נידה ; 64 ג . האם רשאי אדם להתנגד לטיפול שיאריך את חייו בצער ; 65 ד . דיון – הסברא ; 70 . 4 דיון מסכם – מקורות הסמכות ההלכתית 72 פרק שני : עקרונות בפסיקת ההלכה 75 . 1 ההלכה והגורם האנושי – פסיקה סובייקטיבית ראלית ; 76 א . לשון בני האדם ( 1 ) ; 79 יום טוב שני של גלויות ( 2 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן