ביבליוגרפיה

ארכיונים ארכיון "יד למורשת חיים הזז , " ירושלים ארכיון גנזים , תל אביב ארכיון גנזך המדינה , ירושלים ספרים ומאמרים בעברית אביזמר , שמעון " , על יצירת יהודי תימן בישראל , " בתוך : יוסף דחוח הלוי , מבועי אפיקים : ספר היובל , תל אביב : אפיקים , 1995 , עמ' . 27 אבן , יוסף , הדמות בסיפורת , תל אביב : ספרית פועלים , 1983 , עמ' . 195-208 אבן זהר , איתמר " , הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל : , " 1882-1948 קתדרה , ( 1980 ) 16 עמ' , 161-206 ובפרט שם , עמ' , 165 הערה . 1 אדשמיד , קזימיר ( אדוארד שמיד " , ( על האקספרסיוניזם בשירה" , ( 1917 ) תרגם מגרמנית יצחק קליין , בתוך : בנימין הרשב ( עורך , ( מניפסטים של מודרניזם , ירושלים ותל אביב : כרמל ומכון פורטר , תשס , "א עמ' . 97-102 אוכמני , עזריאל " , לעבר השתחררות ) ? עם קריאת 'יעיש' לח . הזז , " ( על המשמר 21 ) בנובמבר ( 1952 ( נדפס שנית בספרו : לעבר האדם : דברים בשולי הספרים והזמן , מרחביה : הקיבוץ הארצי השומר הצעיר וספרית פועלים , 1953 , עמ' . ( 265-282 אוכמני , עזריאל , תכנים וצורות , כרך ראשון , תל אביב : ספרית פועלים , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן