ומה עוד?

למערכת הנפשית , כפי שהיא מתוארת ב״פרויקט״ , תכונות חשובות נוספות . האחת היא מנגנון התמודדות של התנגדות לרמות אנרגיה , נוסף על זה הראשוני , הן במישור הכללי של המערכת והן במישור הפרטי של נקודות המחסום . ההתנגדות באמצעות 49 לאקאן , להבדיל מפרויד , טיפל בעיקר בפסיכוזות . פרויד טיפל בעיקר בנוירוזות . המודל הנפשי שלאקאן מציע בטיפולו תואם את ההתנהלות הפסיכוטית . ראו , למשל , . Lacan , 1988 50 דלז וגואטרי מציעים את מה שהם מכנים המודל הסכיזואידי . ראו . DG AntiOedipus 51 ראו למשל ספרו של סלאבוי זיזשק . ( izek , 2004 ) זיזשק טוען שהצעתו של דלז כל כך רדיקלית ומאיימת על המבנה של האני , והוא מעדיף מודל שמרני יותר . אמנם זיזשק מציע בספרו לבחור במודל פרוורטי ולא נוירוטי , אך הטענה מבוססת על חשש מהמודל הסכיזואידי . Freud SE 19 52 האני היא מנגנון ראשוני , שכן היא בונה את המערכת הנפשית שמתנגדת לכל התפרצות של אנרגיה לתוכה . עתה , כשהאני מובנה , מנגנון משני נוצר . האני משכלל את יכולותיו , והמערכת הנפשית פועלת על עצמה . מנגנון משני של התמודדות , אומר פרויד ב״פרויקט״ , הוא מנגנון ההדחקה . הדחקה היא מצב שבו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן