פרק רביעי הפקעה הצהרתית של הנישואין: קידושי טעות

על אף ההסתייגות מהשימוש במנגנון הפקעת הקידושין כאמצעי להתרת קשר נישואין אשר בו אחד מבני הזוג מסרב להתגרש , הפוסקים עודם מפקיעים קידושין , לא רק כדי למנוע ממזרות . פעמים מפקיע בית הדין או הפוסק את הקידושין ומתיר לבני הזוג להינשא אגב הכרזה על בטלות הנישואין . אלא שלא מדובר בהפקעה מהותית , קונסטיטוטיבית , מכוח הכרזת בית הדין , כמנגנון ההפקעה שנדון בסעיף הקודם , אלא בהפקעה הצהרתית , דקלרטיבית , המבססת את הכרעתה על העיקרון של קידושי טעות . מנגנון זה נדון בספרות ההלכה ועד ימינו אנו . אף הוא אינו מוסכם ואף הוא מעורר ויכוחים הלכתיים נוקבים . במנגנון זה אעסוק כעת . 125 ראו למשל הרב מתתיהו ברויד , " קידושי טעות בזמננו , " תחומין כב ( תשס , ( ב" עמ' ; 217-210 הרב דוד בס , " התרת נישואין בטענת מקח טעות , " תחומין כד ( תשס , ( ד" עמ' . 218-194 הרב בס סוקר ומנתח במאמרו גישות אחדות לקידושי טעות — גישות דוחות , גישות מאמצות וגישות ביניים , המקבלות עיקרון זה להלכה ולא למעשה או בצירוף טעמים נוספים . במאמר שפורסם כמה שנים אחר כך יצא הרב איתם הנקין נגד מאמרו של הרב בס ובעיקר טען שהגישות המקלות אינן " מגמה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר