פרק שלישי הזכות לגירושין — כלים משפטיים (ב): הפקעת קידושין

פתיחה בשנת תרס ( 1901 ) א" תוקנה במצרים תקנה המפקיעה קידושין שנעשו שלא כהוגן , בלא גט . התקנה מתארת את השימוש בהפקעת קידושין כך : התרופה הבדוקה והתקנה הקדומה והנאמנה אשר תקנו לנו רבותינו הגאונים והפוסקים הראשונים וגם האחרונים זיעא" ] זכותם יגן עלינו אמן , [ שהיא הסכמת הפקרת כסף הקידושין והפקעתם , וכאשר הנהיגו אותה בדורותיהם דור אחר דור . במילים חד–משמעיות קובעים מתקיני התקנה שהפקעת קידושין היא " תרופה בדוקה" שיש לה יסודות קדומים ושהיא מקובלת ומושרשת במסורת ההלכתית . אמנם תקנה זו עסקה בקידושין שנעשו שלא כהוגן ולא בהפקעת קידושין במקרה של סרבנות גט ( כאשר הקידושין נערכו כיאות , ( אבל התבנית המוצעת בה מתאימה גם לנדון דיון זה . שהרי באמצעות הפקעת הקידושין יכול צד המעוניין בכך , כאשר הצד השני מסרב לגירושין , להשתחרר מקשר הנישואין ולממש בכך את זכות הגירושין שלו . מהלך כזה אינו טריוויאלי . הוא דורש בחינה מדוקדקת של המקורות העוסקים בהפקעת קידושין . משמעותית כמו כן השאלה אם נעשה בהפקעת קידושין שימוש הלכה למעשה . אבחן את הדברים בסעיפים הבאים . 57 ראו אברהם חיים פריימן , סדר קידושין ונישואין אחרי ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר