פרק שני הזכות לגירושין — כלים משפטיים (א): הלכת המורדת

דיון פותח בכלים משפטיים : מדוע ? לב לבה של ההלכה היהודית הוא העיסוק בכללים — דיון משפטי , פורמלי במידה רבה , במערכות החוק של ההלכה , במובנן ובהשתלשלותן . אמנם בשנים האחרונות מבקשים יותר ויותר חוקרים לאתר בהלכה את הרובד המהותי שבה , הכולל תכליות , עקרונות מוסריים ושיקולי מדיניות העומדים בבסיסה , אולם אין להתכחש לעובדה שחלק הארי של היצירה ההלכתית עודו עוסק בכללים המשפטיים , כאמור לעיל . מאפיין זה של ההלכה לא נעלם מעיני הוגיה ומעיני מבקריה . ולכן בבואנו לבחון את עמדתה של ההלכה — או : העמדות הקיימות בהלכה — בשאלת הזכות לגירושין עלינו לבחון זאת בראש ובראשונה מתוך הכתיבה ההלכתית הפוזיטיבית , וממנה נבקש " לחלץ , " במגבלות ובסייגים , את הבסיס הרעיוני המניע עמדות אלו . ואף אם נמצא עמדות עקרוניות בשיח ההלכתי התומכות בזכות לגירושין , לא די בהן . יש לעגנן במקורות פוזיטיביים בתלמוד ובפוסקים , המעניקים את הכלים ההלכתיים–המשפטיים ליישום הדברים . מהם הכלים העומדים לרשות הפוסקים ? בפרקים הבאים אבחן שתי אפשרויות : הראשונה — הלכת המורדת — מתונה ; השנייה — הפקעת קידושין — מהפכנית . האחת מבוססת על כפיית גט...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר