הזכות לגירושין גירושין ללא אשם במסורת היהודית

אבישלום וסטרייך הזכות לגירושין : גירושין ללא אשם במסורת היהודית אבישלום וסטרייך הזכות לגירושין גירושין ללא אשם במסורת היהודית אבישלום וסטרייך No-Fault Divorce in the Jewish Tradition Avishalom Westreich עריכת הטקסט : יהושע גרינברג עיצוב הסדרה : טרטקובר , עיצוב גרפי — טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה התצלום על העטיפה : Breaking Rope , Olga Yastremska , www . dreamstime . com סדר : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת ISBN 978-965-519-148-6 ב “ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל “  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר