גם העני זכאי לצמוח

תנו רבנן : עני ועשיר רשע באין לדין , לעני אומרים לו : מפני מה לא עסקת בתורה ? אם אומר : עני הייתי וטרוד במזונותי אומרים לו : כלום עני היית יותר מהלל ? אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק , חציו היה נותן לשומר בית המדרש , וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו . פעם אחת לא מצא להשתכר , ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס . עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי שמעיה ואבטליון . אמרו : אותו היום ערב שבת היה , ותקופת טבת היתה , וירד עליו שלג מן השמים . כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון : אבטליון אחי ! בכל יום הבית מאיר , והיום אפל , שמא יום המעונן הוא ? הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה , עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג . פרקוהו , והרחיצוהו , וסיכוהו , והושיבוהו כנגד המדורה . אמרו : ראוי זה לחלל עליו את השבת . ( בבלי , יומא לה , ע " ב ) דרך סיפור על משפט שיש בו עשיר ועני , מספר התלמוד את אחד מסיפורי המופת על הלל הזקן . הלל הזקן , שהתפרנס בדוחק , בחר להפנות מחצית משכרו הדל ( לטרעפיק ערך כלכלי קטן ) לטובת האפשרות ללמוד בבית המדרש הנחשב באותה התקופה . גם כ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)