זהבית גרוס קול "כתום" וידיים "כחול לבן" לאומיות ציונית־דתית קרועה בעידן של אי־ודאות

מטרת מאמר זה לנתח את הקטגוריות החשיבתיות המהוות את הבסיס לעיצובם של מנגנוני הפרשנות של הנרטיב הלאומי הציוני דתי והשלכותיהן על תפיסת תהליך השלום בכלל ותכנית ההתנתקות בפרט , של הציבור הציוני דתי . לאחר הקדמה קצרה שתעסוק ברקע להתפתחות הלאומיות הדתית , אציג את הדילמות המרכזיות המעסיקות את הצבור הציוני דתי בהקשר הלאומי . הדיון בממד הלאומי יעשה במישור ההיסטורי , הטריטוריאלי , הערכי תרבותי והסמנטי , תוך כדי ניתוח טקסטואלי של דברים שנאמרו על ידי קבוצה חברתית זו בבמות שונות בתקופת המאבק על תכנית ההתנתקות של אריאל שרון . ( 2005 ) לסיום אדון בהשלכות של דילמות אלו על האופן שבו מפרש הציוני דתי את המרכיב הלאומי בזהותו , ואילו תוצאות אפשריות יש לניתוח זה על האופן שבו הוא תופס את תהליך השלום בכלל ואת תכנית ההתנתקות בפרט . הרקע להתפתחות הלאומיות הדתית הציונות הדתית כזרם רעיוני התפתחה כבר בתקופת " חיבת ציון" ( 1884 ) ורעיונותיה בוטאו בעיקר בכתביהם של הרבנים אלקלעי ( 1878–1798 ) וקלישר . ( 1874–1795 ) בשנת 1902 ייסד הרב ריינס את המסגרת הפוליטית הארגונית הרשמית של הציונות הדתית בקונגרס הציוני , תנועת " המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן