מפתח חכמים

רבי אבא 294 אבא שאול בן בטנית 107 אביי 93 רב אויא סבא 49 רב אושעיא 330 רבי אושעיא ברבי 266 רבי אושעיא זעירא דמן חברייא 178 רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי 174 רבי אליעזר בן הורקנוס , 56–37 , 32 , 27 , 146 , 142 , 129 , 120 , 104–103 , 100–58 , 190 , 184–183 , 179 , 171 , 164–158 , 152 , 249–247 , 243–242 , 239 , 237 , 207–206 , 269 , 266 , 264–262 , 259–258 , 256–251 , 304–293 , 289–288 , 285–277 , 274–271 331–323 , 321 , 319–316 , 306 רבי אליעזר בן יעקב 113 רבי אליעזר בן פרטא 112 אלישע בן אבויה 89 , 46 רבי אלעזר בן עזריה , 67–66 , 61 , 52 , 44–42 , 138 , 134 , 131 , 123–122 , 97 , 83 , 80–79 333 , 328–326 , 324 , 267–266 , 249 רבי אלעזר בן ערך , 149–148 , 146–145 , 142 , 249 , 243 , 237 , 207 , 190 , 160 , 157–151 –295 , 290 , 279 , 268 , 264 , 261 , 256–255 333 , 301–300 , 296 רבי אלעזר בן פדת , 206–204 , 189–184 , 50 334 , 292–291 , 208 רבי אלעזר בר' צדוק 107 רבי אלעזר בר' שמעון 305 , 174 רבי אלעזר המודעי 265 רבי אסי 188  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן