מפתח מקורות

מקרא בראשית א א 33 א ב 33 א ט 84 ד 146 ב–א ד יב 147 ד כה 142 יב 33 כ–י טו טו 224 טו יז 224 יח יט 228 33 כ כד א 224 כו א–יג 33 לז לג–לד 219 לז לה 219 מט י 166 נ 114 י–ז שמות ה ג 146 יב ב 155 יג ג 318 יג ט 318 טו כו 294 יז 33 ז–א יח יג 124 כ כ 148 כב 266 ז–א כב יז 329  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן