ביבליוגרפיה

המקורות משנה י"כ , – – – קאופמן , דפוס צילום , ירושלים , תשכ"ח . , – – – ששה סדרי משנה , מפורשים בידי ח' אלבק ומנוקדים בידי ח' ילון , ירושלים , תשי"ב ואילך . תוספתא , – – – לסדרים זרעים – נשים ומסכת נזיקין , מהדורת ליברמן , ניו יורק , תשט"ו ואילך . , – – – לסדרים נזיקין ( חוץ מהנ"ל ) – טהרות , מהדורת צוקרמאנדל , ירושלים , תשל"ה . מדרשי הלכה מכילתא דרבי ישמעאל , מהדורת האראוויטץ רבין , ירושלים , תש"ל . מכילתא דרבי ישמעאל , מהדורת י"ב הכהן לויטערבאך , פילאדלפיא , תרצ"ד . ספרא , מהדורת וייס , וינה , . 1862 ספרי על ספר במדבר , מהדורת האראוויטץ , ירושלים , תשכ"ו . ספרי זוטא , מהדורה כנ"ל . ספרי על ספר דברים , מהדורת פינקלשטין , ניו יורק , תשכ . ט" תלמוד תלמוד ירושלמי , דפוס קראקא קראטאשין . תלמוד בבלי , דפוס וילנא . תלמוד בבלי , מהדורת הרב עדין שטיינזלץ , ירושלים , המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים , תשכ"ז ואילך . מסכתות דרך ארץ , מהדורת היגער , ניו יורק , תרצ"ח . שבע מסכתות קטנות , מהדורת היגער , ניו יורק , תר"צ . מדרשי אגדה אבות דרבי נתן , מהדורת שכטר , וינה , תרמ"ז . מדרש תנאים לדברים , מה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן