סיפור 5: בבלי כתובות ח, ב

כי הא דרב חייא בר אבא מקרי בניה דריש לקיש הוה ואמרי לה מתני בריה דריש לקיש הוה שכיב ליה ינוקא יומא קמא לא אזל לגביה למחר דברי ליהודה בר נחמני מתורגמניה אמר ליה : קום אימא מילתא כל קבל ינוקא פתח ואמר : וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו ) דברים לב , יט ( דור שאבות מנאצין להקב"ה כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים ואיכא דאמרי בחור הוה והכי קאמר ליה : על כן על בחוריו לא ישמח ה' ) ישעיה ט , טז ( אמר ליה : קום אימא מילתא כנגד שבחו של הקב"ה פתח ואמר : האל הגדול ברוב גודלו אדיר וחזק ברוב נוראות מחיה מתים במאמרו עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר ברוך מחיה המתים אמר ליה : קום אימא מילתא כנגד אבלים פתח ואמר : אחינו המיוגעים המדוכאים באבל הזה תנו לבבכם לחקור את זאת זאת היא עומדת לעד נתיב הוא מששת ימי בראשית רבים שתו רבים ישתו כמשתה ראשונים כך משתה אחרונים אחינו בעל נחמות ינחם אתכם ברוך מנחם אבלים אמר ליה : קום אימא מילתא כנגד מנחמי אבלים פתח ואמר : אחינו גומלי חסדים בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' ) בראשית יח , יט ( אחינו בעל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן