סיפור 3: ירושלמי דמאי א, ג, כב ע"א

ר' חגיי בשם ר' שמואל בר נחמן מעשה בחסיד אחד שהיה חופר בורות שיחין ומערות לעוברים ולשבים פעם אחת היתה בתו עוברת לינשא ושטפה נהר והוון כל עמא עללין לגביה בעיין מנחמתיה ולא קביל עלוי מתנחמה עאל ר' פנחס בן יאיר לגביה בעי מנחמתיה ולא קביל עלוי מתנחמה אמר לון : דין הוא חסידכון אמרו ליה : ר' כך וכך היה עושה כך וכך אירעו אמר : איפשר שהיה מכבד את בוראו במים והוא מקפחו במים מיד נפלה הברה בעיר : באת בתו של אותו האיש . כתבי היד וסימניהם כ"י ליידן ) ל = Cod . Scal 3 בו השתמשתי בפנים י"כ , ( וטיקן = Vat . Ebr . 133 ר . שינויי הנוסח ( 1 ) השמטתי מכאן את התוספת המאוחרת : " אית דאמרי בסיכתא איתעריית ואית דאמרי מלאך ירד ( ב ר : "יצא ( " בדמות ר' פנחס בן יאיר והצילה . " מקבילות ירושלמי שקלים ה , ג , מח ע"ד . סיפור מקביל ושונה נמצא בבבלי יבמות קכא , ב ; בבא קמא נ , א . קיצור מעובד נמצא בדברים רבה ג ( מהד' ש' ליברמן , עמ' . ( 85 11 ראה מרגליות , אנציקלופדיה לחכמי התלמוד , בערכו . 12 ועיין בבלי תענית ט , ב , שם יש שני סיפורים נוספים שבהם עולא משמיע דברים בגנות הבבליים , והוא יוצא מזה וידו על התחתונה . תרגום...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן