סיפור 2: בבלי בבא קמא לח, א

רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה רבנן לעולא : קום ניזיל נינחמיה אמר : מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא דאמרי מאי איפשר למעבד הא איפשר להו למעבד עבדי אזל הוא לחודיה לגביה א"ל : ויאמר ה' אל משה אל תצר אל מואב ואל תתגר בם מלחמה ) דברים ב , ט ( וכי עלתה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה קל וחומר בעצמו ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם ) במדבר כה , יז ( ומואבים עצמן לא כל שכן אמר לו הקב"ה : כל כשעלתה על דעתך שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית והלא דברים קל וחומר ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקב"ה על שתי אומות גדולות של רשעה ולא החריבן בתו של ר' אם כשרה היא וראויה לצאת ממנה דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חיה כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כ"י אסקוריאל = G-I-3 אס , כ"י המבורג = 19 ה , כ"י מינכן = 95 מ , כ"י פלורנץ כרך ב = Magliabecchi II . I . 9 פל , כ"י וטיקן = 116 ר , קטעי גניזה = ג , ( פארמא אגדות ) = 3010 פא , עין יעקב שאלוניקי = עי , דפוס וניציאה רפ = א" דו , דפוס שונצינו רמ = ט" דש , דפוס שלוני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן