סיפור 1: בבלי שבת קנב, א

אמר רב יהודה : מת שאין לו מנחמין הולכין עשרה בני אדם ויושבין במקומו ההוא דשכיב בשיבבותיה דרב יהודה לא היו לו מנחמין כל יומא הוה דבר רב יהודה בי עשרה ויתבי בדוכתיה איתחזי ליה בחילמיה דרב יהודה ואמר ליה : תנוח דעתך שהנחת את דעתי כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כ"י אוקספורד = ( Opp . Add . 23 ) 366 א , כ"י מינכן 95 ( צילום שטראק ) = מ , כ"י רומי וטיקן 108 Ebr . מדף מז , ב ואילך = ר , פארמא ( אגדות ) = 3010 פא , עין יעקב דפוס ראשון שאלוניקי = עי , מונטיפיורי 88 הגדות הש"ס ספר המאמרים , 5 ה = דפוס וניציאה = פ"ר דו , דפוס שונצינו רמד" ) אוקספורד = ( Opp . Fol . 583 דש . מקבילות לא מצאתי לסיפור זה מקבילות . תרגום הסיפור לעברית אותו ( האיש ) שמת בשכנותו של רב יהודה לא היו לו מנחמין כל היום היה רב יהודה מוליך בית עשרה וישבו במקומו נראה לו בחלומו של רב יהודה ואמר לו : תנוח דעתך שהנחת את דעתי ניתוח הסיפור סיפור קצר זה בא לבסס ולאשר את ההנהגה שמסר רב יהודה לפניו . דהיינו : " מת שאין לו מנחמין הולכין י' בני אדם ויושבין במקומו . " החידוש בסיפור הוא שהניחומים הם למת ולא לחיים , שכך אומר לו המת בחלום : "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן