סיפור 7: שיר השירים רבה ב, לה (עמ' עט)

ר' יוחנן איתייסר ועבד חשש צמר מורייה ג' שנין ופלג סלק ר' חנינא למבקרה יתיה אמר ליה : מה אית עלך אמר ליה : אית עלאי יותר ממשאוי אמר ליה : לא תהוי אומר כן אלא הוי אומר האל הנאמן כי הוה צערא קשי עלוי הוה אומר : ברוך האל הנאמן וכד הוה מקשי עלוי צערא יותר מצרכו הוה סלק ר' חנינא אמר עלוי מלה והוה נסב נפש לבתר יומין אתשש ר' חנינא סלק ר' יוחנן לבקריה אמר ליה : מה אית עלך אמר ליה : מה קשין הן היסורין אמר ליה : ומה שכרן מרובה אמר ליה : לא אנא בעי להון ולא לאגריהון אמר ליה : למה לית את אמר ההיא מילתא דהוית אמר עלי ואת נסיב נפש אמר ליה : כד הוינא מלבר הוינא ערב לאחרנין וכדון דאנא מלגו אנא בעי אחרנין דיערבוני כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כתב יד אוקספורד בודלי , Shelf Mark 164 / 2 מס' קטלוגי = . Seld . Sup 102 א , כתב יד וטיקן 76 מס' / ו 192 או = 252 ר , כתב יד פרנקפורט = beh . 8 ' 133 / 6 פ , דפוס . ד =  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן