סיפור 6: אבות דרבי נתן נו"א, מא (עמ' 130)

הוי עמל בדברי תורה ואל תתעסק בדברי בטלה מעשה בר' שמעון בן יוחי שהיה מבקר את החולים ומצא אדם אחד שתפוח ומוטל בחולי מעיים ואומר גידופין לפני הקב ה" אמר לו : ריקה היה לך שתבקש רחמים על עצמך ואתה אומר גידופין אמר לו : הקב ה" יסלקנו ממני ויניחנו עליך אמר לו : יפה עשה לי הקב"ה שהנחתי דברי תורה והייתי מתעסק בדברים בטלים כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כתב יד אוקספורד = 408 א , כתב יד עפשטיין = ע , כתב יד ניו יורק = Rab 25 נ , דפוס ראשון ונציה ו"ד = י"ש , תומת ישרים ( הגהות לדפוס ראשון ) = ת , פירוש משנת אבות לרבי יוסף בן יהודה ( אבן עקנין , ( חברת מקיצי נרדמים , ברלין , דפוס צבי הירש איטצקווסקי תרע"א , עמ' . ב = 127–126 שינויי הנוסח ( 1 ) ב נ : "מחרף ומגדף . " זהו נוסח חריף יותר . ( 2 ) כך ב א , ד"ו . ב ע , ב : "המקום . " ב נ : "כלפי מעלה . " ( 3 ) כך בכ"י א , ע , ד"ו . ב נ : " היה לך שתבקש רחמים מלפני המקום שיחוס עליך . " ב ע נוסף אחרי "על עצמך : " "ולהתחנן לפני המקום . " ב ב "הייתי הולך לבקש רחמים עליך . " ( 4 ) ב נ : " מחרף ומגדף , " ובזה הוא נאמן לסגנונו ( ראה הערה . ( 1 ב ע , ב נוסף כאן " :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן