סיפור 5: בבלי ברכות ה, ב

ר' אלעזר חלש על לגביה ר' יוחנן אשכחיה דהוה גני בבית אפל גליה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי אמר ליה : אמאי קא בכית אי משום דלא אפשת באורייתא שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים אי משום מזוני אין אדם זוכה לשתי שולחנות אי משום בני דין גרמא דעשיראה ביר אמר ליה : שופרך חזינא ובכינא דאזיל ובלי בעפרא אמר ליה : על דא ודאי בכית כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כ"י אוקספורד = ( Opp . Add . 23 ) 366 א , כ"י מינכן 95 ( צלום שטראק ) = מ , כ"י פאריס 671 ( דפים = ( 241–150 פ , כ"י פלורנץ גמ' = ( Magliabecchi . II . I 9 ) פל , קטעי גניזה : גא , גב , גג , לונדון ( אגדות ) בר = Or . 2419 406 מ" לא , עין יעקב דפוס ראשון שלוניקי רע = ה" עי , דפוס וניציאה רפ = א" דו , דפוס שונצינו רמ ) ד" אוקספורד = ( Opp . fol 583 דש . שינויי נוסח ( 1 ) כך ברוב כתבי היד ועדי הנוסח . הנוסח " אליעזר , " הנמצא בדפוס וילנא , מופיע גם בקטעי הגניזה גא , גג , וב דו . גם נוכחותו של ר' יוחנן בסיפור מאשרת שמדובר בר' אלעזר בן פדת , ולא בר' אליעזר . ( 2 ) ב פ : " אליעזר . " בכמה נוסחאות נוסף כאן : " לשיולי ביה" ( מ ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן