סיפור 3: בבלי ברכות טז, ב

תנו רבנן : עבדים ושפחות אין עומדין עליהן בשורה ואין אומרין עליהם ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים . מעשה שמתה שפחתו של ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לנחמו כיון שראה אותם עלה לעלייה ועלו אחריו נכנס לאנפילון נכנסו אחריו נכנס לטרקלין נכנסו אחריו אמר להם : כמדומה אני שאתם נכוים בפושרין ועכשיו אפילו ברותחין אי אתם נכוין לא כך שניתי לכם : עבדים ושפחות אין עומדים עליהן בשורה ואין אומרין עליהם לא ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים אלא כשם שאומרין לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו : המקום ימלא חסרונך כך אומרים לאדם על עבדו ועל שפחתו שמתו : המקום ימלא חסרונך . כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כתב יד מינכן = 95 מ , כתב יד אוקספורד = ( Opp . Add . 23 ) 366 א , כתב יד פאריס 671 ( דפים = ( 241–150 פ , כתב יד פלורנץ גמ' = ( Magliabecchi II . I . 9 ) פל , קטעי גניזה = ג , דפוס שונצינו רמ ) ד" אוקספורד = ( Opp . fol 583 דש , דפוס ויניציאה רפ . ו"ד = א" שינויי הנוסח  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן