סיפור 2: אבות דרבי נתן, נו"א, יד (שכטר, עמ' 58)

כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו נכנס ר' אליעזר וישב לפניו ואמר לו : ר' רצונך אומר לפניך דבר אחד אמר לו : אמור אמר לו : אדם הראשון היה לו בן ומת וקבל עליו תנחומין ומנין שקבל עליו תנחומין שנאמר וידע אדם עוד את אשתו ) בראשית ד , כה ( אף אתה קבל עליך תנחומין אמר לו : לא דיי לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של אדם הראשון נכנס ר' יהושע וישב לפניו ואמר לו : ר' רצונך אומר לפניך דבר אחד אמר לו : אמור אמר לו : איוב היו לו בנים ובנות ומתו כלם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין ומנין שקבל איוב תנחומין שנ' ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך ) איוב א , כא ( אף אתה קבל עליך תנחומין אמר לו : לא דיי לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של איוב נכנס ר' יוסי וישב לפניו ואמר לו : ר' רצונך אומר לפניך דבר אחד אמר לו : אמור אמר לו : אהרן היו לו בנים גדולים ומתו שנים ביום אחד וקבל עליהם תנחומין ומנין שקבל עליהם תנחומין שנאמר וידם אהרן ) ויקרא י , ג ( אין שתיקה אלא תנחומין ואף אתה קבל עליך ) 10 ( תנחומין אמר לו : לא דיי לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני ) 11 ( צערו של אהרן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן