סיפור 1: בבלי מועד קטן כח, ב

ת"ר : כשמתו בניו של ר' ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמו ר' טרפון ור' יוסי הגלילי ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא אמר להם ר' טרפון : דעו שחכם גדול הוא ובקי בהגדות הוא אל יכנס אחד מכם לתוך דברי חבירו אמר ר' עקיבא : ואני אחרון פתח ר' ישמעאל ואמר : רבו עונותיו תכפוהו אבליו הטריח רבותיו פעם ראשונה ושנייה נענה ר' טרפון ואמר : ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ) ויקרא י , ו ( והלא דברים קל וחומר : ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת דכתיב : ויקריבו בני אהרן את הדם אליו ) ויקרא ט , ט ( כך בניו של ר' על אחת כמה וכמה נענה ר' יוסי הגלילי ואמר : וספדו לו כל ישראל וקברו אותו כי זה לבדו יבא לירבעם אל קבר יען נמצא בו דבר טוב ) מלכים א יד , יג ( והלא דברים קל וחומר : ומה אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד דכתיב : דבר טוב ) שם ( כך בניו של ר' על אחת כמה וכמה נענה ר' אלעזר בן עזריה ואמר : בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים ) ירמיה לד , ה ( והלא דברים קל וחומר : ומה צדקיה מלך יהודה שלא עשה אלא מצוה אחת שהעלה ירמיהו מן הטיט כך בניו של ר' על אחת כמה וכמה נענה ר' עקיבא ואמר : ביום ההוא יגדל המספ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן