סיפור 6: אבות דרבי נתן נו"א, כה (עמ' 80)

אמרו : כשחלה ר' אליעזר ערב שבת היה והיה יושב בקינוף וחכמים יושבים לפניו בטרקלין שלו נכנס הורקנוס בנו לחלוץ לו תפילין ולא הניחו בכה ויצא אמר להם לחכמים : רבותי דומה לי שנטרפה דעת אבא אמר לו : שלך נטרפה שהנחת הדלקת הנר שנתחייבת עליה מיתה לשמים והיית מתעסק בתפילין שאין אתה מתחייב עליהן אלא משום שבות . כיוון שראו חכמים שדעתו מיושבת נכנסו וישבו לפניו אמרו לו : רבי כסת עגולה והכדור והאימום והקמיעה והתפילה שנקרעה ) 10 ( מהם אמר להם : מקבלין טומאה הזהרו בהן והטבילו אותן כמו שהן ) 11 ( שהן הלכות גדולות שנאמרו למשה בסיני היו שואלין אותו בטהרות בטמאות במקוואות אמרו לו : רבי מהו זה אמר להם : ) 12 ( טמא מה הוא זה אמר להן : טהור ) 13 ( באותה שעה אמר להם ר' אליעזר לחכמים : תמהני על תלמידי הדור שמא יענשו מיתה לשמים אמרו לו : ר' ) 14 ( מפני מה אמר להם : מפני שלא באו ולא שמשו אותי ואחר כך אמר לו לעקיבא בן יוסף : עקיבא מפני מה לא באת לפני אמר לו : ר' לא נפניתי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן