סיפור 5: בבלי סנהדרין סח, א

והתניא כשחלה ר' אליעזר נכנסו חכמים אצלו והוא יושב בקינוף שלו והן יושבין בטרקלין שלו אותו היום ערב שבת היה ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו גער בו ויצא בנזיפה אמר להן : חביריו של אבא כמדומה אני שדעתו של אבא נטרפה אמר לו : דעתך ודעת אמך נטרפה היאך מניחים איסור סקילה ועוסקין באיסור שבות כיוון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו נכנסו וישבו לפניו ברחוק ד' אמות אמר להם : למה באתם אמרו לו : ללמוד תורה באנו ועד עכשיו למה לא באתם אמרו לו : לא היה לנו פנאי אמר להם : תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן אמר לו ר' עקיבא : שלו מהו אמר לו : שלו קשה משלהן נטל שני זרועותיו והניחן על ליבו אמר : אוי לכם שני זרועותי שהן כשני ספרי תורה שנגללין הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי הרבה תורה למדתי ולא חסרתי מרבותי אפילו ככלב המלקק מן הים והרבה תורה לימדתי ולא חיסרוני תלמידי אפילו כמכחול בשפופרת ולא עוד אלא שאני שונה שלש מאות הלכות בבהרת עזה ולא היה אדם ששאלני בהן דבר מעולם ולא עוד אלא שאני שונה שלש מאות הלכות ואמרי לה שלשת אלפים הלכות בנטיעת קישואין ולא היה אדם ששאלני בהן דבר מעולם חוץ מעקיבא בן יוסף פעם אחת אני והוא מהלכין הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן