סיפור 4: ירושלמי שבת ב, ו, ה ע"ב

מעשה בי ר' ליעזר שהיה גוסס ערב שבת עם חשיכה ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ את תפיליו אמר לו : בני הינחת מצות הנר שהיא שבות וחייבין עליה כרת ובאת לחלץ תפילין שאינן אלא רשות ואינן אלא מצוה יצא לו והיה צועק ואמר : אוי לי שנטרפה דעתו שלאבא אמר לו : דעתך היא שנטרפה דעתי היא לא נטרפה כיוון שראו תלמידיו שהשיבו דבר שלחכמה נכנסו אצלו והיו שואלין אותו והיה אומר להן על הטמא טמא ועל הטהור טהור . ובאחרונה אמר טהור ונסתלקה נשמתו . נכנס רבי יהושע וחלץ את תפיליו והיה מגפפו ומנשקו ובוכה ואומר : רבי רבי הותר הנדר , ר' רכב ישראל ופרשיו . כתבי היד וסימניהם כ"י ליידן = ל , שרידי הירושלמי מן הגניזה אשר במצרים ( לוי גינצבורג , ניוארק , הוצאת בית המדרש לרבנים אשר באמעריקא , תרס"ט ) . ג = שינויי הנוסח  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן