סיפור 2: מכילתא יתרו, מסכתא דבחדש, פ"י

כבר היה ר' אליעזר חולה ונכנסו ארבעה זקנים לבקרו ר' טרפון ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא נענה ר' טרפון ואמר : רבי חביב אתה לישראל מגלגל חמה שגלגל חמה בעולם הזה מאיר ואתה הארתה לנו בעולם הזה ולעולם הבא . נענה ר' יהושע ואמר : רבי חביב אתה לישראל יותר מיום הגשמים גשמים נותנין חיים בעולם הזה ואתה נתתה בעולם הזה ולעולם הבא נענה ר' אלעזר ואמר : רבי חביב אתה לישראל מאב ואם שאב ואם מביאין את האדם לחיי העולם הזה אבל אתה הבאתנו לחיי העולם הבא נענה ר' עקיבא ואמר : רבי חביבין ייסורין אמר להן ר' אליעזר לתלמידיו : סמכוני ישב לו ר' אליעזר אמר לו : אמור עקיבא אמר לו : הרי הוא אומר בן שתים עשרה שנה מנשה במולכו וחמישים וחמש שנה מלך ) דהי"ב לג , א–ב ( ואומר גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה ) משלי כה , א ( וכי עלה על דעתך שחזקיה מלך יהודה למד תורה לכל ישראל ) 10 ( ולמנשה לא למדו תורה אלא אמור מעתה שכל תלמוד שלימדו וכל עמל שעמל בו לא הועיל לו כלום ומה הועיל לו הוי או' ייסורין . מנין וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו ) דהי"ב לג , י–יב ( ואומר ובהיצר ) 11 ( לו חלה את פני ה' אלהיו וית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן