תוכן העניינים

פתח דבר 9 מבוא 11 תולדות המחקר ; 15 מודלים של הסתכלות ; 17 הקשרים בין סיפורי החכמים לבין המקרא ; 22 ההלכה שבאגדה ; 26 היחס בין הסיפור העממי לבין סיפור מעשי החכמים ; 27 טופוס ; 29 הקשר בין מבנה לבין תמה ; 30 סיפורים מקבילים או יצירות עצמאיות ? ; 32 קודים ספרותיים תרבותיים 34 פרק א : סיפורי ביקור חולים על חכמי יבנה 37 סיפורי ביקור חולים על ר' אליעזר בן הורקנוס 37 סיפור : 1 בבלי סנהדרין קא , א ; 37 סיפור : 2 מכילתא יתרו מסכתא דבחדש ; 42 י"פ סיפור : 3 בבלי ברכות כח , ב ; 51 ניסיון חליצת התפילין מרבי אליעזר החולה 56 סיפור : 4 ירושלמי שבת ב , ו , ה ; 57 ב"ע סיפור : 5 בבלי סנהדרין סח , א ; 58 סיפור : 6 אבות דרבי נתן נו"א , כה ; 60 בחינת ההבדלים הבולטים בין שלוש הגרסאות ; 64 ניתוח הסיפור בירושלמי ; 69 ניתוח הסיפור באדר ; 79 נ" ניתוח הסיפור בבבלי 91 סיפורי ביקור חולים על חכמי יבנה אחרים 101 סיפור : 7 בבלי ברכות כח , ב ; 101 סיפור : 8 בבלי עבודה זרה יח , א 108  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן